هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

ESFAHAN TableTennis

◄ اطلاعیه ►

سامانه مسابقات
ادامه »
► آخرین اخبار ◄
» پنج شنبه 21 تیر 1403  9:10 PM
----------------------------
» یکشنبه 17 تیر 1403  8:28 PM
----------------------------
» شنبه 16 تیر 1403  1:57 PM
----------------------------
» جمعه 15 تیر 1403  12:14 PM
----------------------------
» چهارشنبه 13 تیر 1403  3:49 PM
----------------------------
» چهارشنبه 6 تیر 1403  6:36 PM
----------------------------
» دوشنبه 4 تیر 1403  7:20 PM
----------------------------
» دوشنبه 4 تیر 1403  7:07 PM
----------------------------
» شنبه 2 تیر 1403  10:21 PM
----------------------------
» شنبه 2 تیر 1403  9:53 PM
----------------------------
دریافت فایل
بخشنامه ها
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک جوانان پسر استان اصفهان - تیر 1403
دریافت فایل File Size: 0.60 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان دختر استان اصفهان - تیر 1403
دریافت فایل File Size: 0.60 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان پسر استان اصفهان - تیر 1403
دریافت فایل File Size: 0.60 MB
بخشنامه دور اول مسابقات پیشکسوتان بانوان استان اصفهان - خرداد 1403
دریافت فایل File Size: 0.57 MB
بخشنامه دور اول مسابقات پیشکسوتان آقایان استان اصفهان - خرداد 1403
دریافت فایل File Size: 0.57 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان آقایان استان اصفهان -اردیبهشت 1403
دریافت فایل File Size: 0.58 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک جوانان پسر استان اصفهان - اردیبهشت 1403
دریافت فایل File Size: 0.60 MB
اصلاحیه بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک جوانان دختر استان اصفهان - اردیبهشت 1403
دریافت فایل File Size: 0.60 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک جوانان دختر استان اصفهان - اردیبهشت 1403
دریافت فایل File Size: 0.60 MB
بخشنامه مسابقات جام بانوی قدسیان - فروردین 1403
دریافت فایل File Size: 0.65 MB
بخشنامه مسابقات جام مولای عرشیان - فروردین 1403
دریافت فایل File Size: 0.58 MB
اصلاحیه بخشنامه دور دوم مسابقات پیشکسوتان بانوان استان اصفهان - دی 1402
دریافت فایل File Size: 0.57 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات پیشکسوتان آقایان استان اصفهان - دی 1402
دریافت فایل File Size: 0.57 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات پیشکسوتان بانوان استان اصفهان - دی 1402
دریافت فایل File Size: 0.57 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک امید پسر استان اصفهان - آبان 1402
دریافت فایل File Size: 0.60 MB
بخشنامه مسابقات آزاد پیشکسوتان بانوان کشور - مهر 1402
دریافت فایل File Size: 0.57 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک جوانان دختر استان اصفهان - مهر 1402
دریافت فایل File Size: 0.57 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک جوانان پسر استان اصفهان - مهر 1402
دریافت فایل File Size: 0.58 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان آقایان استان اصفهان - شهریور 1402
دریافت فایل File Size: 0.58 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان بانوان استان اصفهان - شهریور 1402
دریافت فایل File Size: 0.60 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک جوانان پسر استان اصفهان - تیر 1402
دریافت فایل File Size: 0.37 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک امید پسر استان اصفهان - خرداد 1402
دریافت فایل File Size: 0.37 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان پسر استان اصفهان - خرداد 1402
دریافت فایل File Size: 0.39 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک امید دختر استان اصفهان - خرداد 1402
دریافت فایل File Size: 0.37 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک هوپس دختر استان اصفهان - خرداد 1402
دریافت فایل File Size: 0.37 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نونهالان دختر استان اصفهان - خرداد 1402
دریافت فایل File Size: 0.37 MB
اصلاحیه بخشنامه دور اول مسابقات پیشکسوتان آقایان استان اصفهان - خرداد 1402
دریافت فایل File Size: 0.37 MB
بخشنامه دور اول مسابقات پیشکسوتان بانوان استان اصفهان - خرداد 1402
دریافت فایل File Size: 0.37 MB
بخشنامه دور اول مسابقات پیشکسوتان آقایان استان اصفهان - خرداد 1402
دریافت فایل File Size: 0.37 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک هوپس پسر استان اصفهان - خرداد 1402
دریافت فایل File Size: 0.37 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نونهالان پسر استان اصفهان - خرداد 1402
دریافت فایل File Size: 0.37 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان دختر استان اصفهان - اردیبهشت 1402
دریافت فایل File Size: 0.39 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان بانوان استان اصفهان - اردیبهشت 1402
دریافت فایل File Size: 0.37 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان آقایان استان اصفهان - اردیبهشت 1402
دریافت فایل File Size: 0.37 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان پسراستان اصفهان - آذر 1401
دریافت فایل File Size: 0.52 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک جوانان دختر استان اصفهان - آبان 1401
دریافت فایل File Size: 0.52 MB
بخشنامه مسابقات پیشکسوتان آقایان استان اصفهان - آبان 1401
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه مسابقات پیشکسوتان بانوان استان اصفهان - آبان 1401
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک جوانان پسر استان اصفهان - شهریور 1401
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک جوانان دختر استان اصفهان - شهریور 1401
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان پسر استان اصفهان - شهریور 1401
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان دختر استان اصفهان - شهریور 1401
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان بانوان استان اصفهان - مرداد 1401
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان آقایان استان اصفهان - مرداد 1401
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه کلاس مربیگری درجه 3
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک استعدادهای برتر دختر- مرداد 1401
دریافت فایل File Size: 0.53 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک استعدادهای برتر پسر- تیر 1401
دریافت فایل File Size: 0.53 MB
آیین نامه پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر بزرگسالان باشگاه های آقایان استان اصفهان در سال 1401
دریافت فایل File Size: 0.53 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک استعدادهای برتر دختر- تیر 1401
دریافت فایل File Size: 0.53 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک استعدادهای برتر پسر- تیر 1401
دریافت فایل File Size: 0.53 MB
بخشنامه مسابقات جام مولای عرشیان - فروردین 1401
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه مسابقات جام بانوی قدسیان - فروردین 1401
دریافت فایل File Size: 0.43 MB
بخشنامه مسابقات پیشکسوتان آقایان استان اصفهان - اسفند1400
دریافت فایل File Size: 0.43 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات جوانان دختر استان اصفهان جام پرچم
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات جوانان پسر استان اصفهان جام پرچم
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات تور نقش جهان بزرگسالان آقایان استان اصفهان - آذر 1400
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات تور نقش جهان نوجوانان دختر استان اصفهان - آذر 1400
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
بخشنامه دور سوم مسابقات تور نقش جهان نوجوانان پسر استان اصفهان - آذر 1400
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
بخشنامه مسابقات نونهالان پسر استان اصفهان - آذر 1400
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه مسابقات پیشکسوتان بانوان استان اصفهان - آذر 1400
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
بخشنام مسابقات نونهالان دختر استان اصفهان - آذر 1400
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات هوپس پسر استان اصفهان - آبان 1400
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات تور نقش جهان نوجوانان پسر استان اصفهان - آبان 1400
دریافت فایل File Size: 0.47 MB
بخشنامه دور اول مسابقات تور نقش جهان نوجوانان پسر استان اصفهان - آبان 1400
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
بخشنامه دور اول مسابقات تور نقش جهان نوجوانان دختر استان اصفهان - آبان 1400
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
بخشنامه دور اول مسابقات تور نقش جهان جوانان دختر استان اصفهان - آبان 1400
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
بخشنامه دور اول مسابقات تور نقش جهان جوانان پسر استان اصفهان - آبان 1400
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
بخشنامه دور اول مسابقات تور نقش جهان بزرگسالان بانوان استان اصفهان - مهر 1400
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
بخشنامه دور اول مسابقات تور نقش جهان بزرگسالان آقایان استان اصفهان - مهر 1400
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
بخشنامه مسابقات هوپس دختر استان اصفهان - مهر 1400
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه مسابقات هوپس پسر استان اصفهان - مهر 1400
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
اصلاحیه بخشنامه مسابقات باشگاه های پیشکسوتان بانوان استان اصفهان - اسفند 1398
دریافت فایل File Size: 0.56 MB
اصلاحیه بخشنامه مسابقات باشگاه های پیشکسوتان آقایان استان اصفهان - بهمن 1398
دریافت فایل File Size: 0.52 MB
بخشنامه کلاس داوری درجه سه تنیس روی میز 1398
دریافت فایل File Size: 0.43 MB
بخشنامه مسابقات باشگاه های پیشکسوتان بانواناستان اصفهان - اسفند 1398
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه مسابقات باشگاه های پیشکسوتان آقایان استان اصفهان - بهمن 1398
دریافت فایل File Size: 0.52 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک پیشکسوتان بانوان استان اصفهان - بهمن 1398
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
بخشنامه کلاس مربیگری درجه 3 ویژه بانوان - بهمن 1398
دریافت فایل File Size: 0.43 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک پیشکسوتان آقایان استان اصفهان - دی 1398
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان پسر استان اصفهان - آذر 1398
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان آقایان استان اصفهان - آبان 1398
دریافت فایل File Size: 0.53 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک جوانان پسر استان اصفهان - آبان 1398
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک جوانان دختر استان اصفهان - مهر 1398
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان دختر استان اصفهان - مهر 1398
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
نتایج جشنواره استعدادیابی دختران و پسران استان اصفهان - شهریور 1398
دریافت فایل File Size: 0.17 MB
اصلاحیه بخشنامه مسابقات باشگاه های نوجوانان و جوانان پسر منطقه هشت کشور - شهریور 1398
دریافت فایل File Size: 0.47 MB
اصلاحیه بخشنامه مسابقات باشگاه های نوجوانان و جوانان دختر منطقه هشت کشور - شهریور 1398
دریافت فایل File Size: 0.47 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات هوپس دختر استان اصفهان - شهریور 1398
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
ارنج مسابقات باشگاه های نوجوانان و جوانان مناطق کشور
دریافت فایل File Size: 0.28 MB
بخشنامه مسابقات باشگاه های نوجوانان و جوانان پسر منطقه هشت کشور - شهریور 1398
دریافت فایل File Size: 0.47 MB
بخشنامه مسابقات باشگاه های نوجوانان و جوانان دختر منطقه هشت کشور - شهریور 1398
دریافت فایل File Size: 0.47 MB
آیین نامه مسابقات باشگاه های نوجوانان و جوانان پسر منطقه هشت کشور
دریافت فایل File Size: 0.17 MB
آیین نامه مسابقات باشگاه های نوجوانان و جوانان دختر منطقه هشت کشور
دریافت فایل File Size: 0.17 MB
بخشنامه جشنواره استعدادیابی استان اصفهان- شهریور 1398
دریافت فایل File Size: 0.47 MB
آیین نامه اجرایی جشنواره استعدادیابی استان اصفهان
دریافت فایل File Size: 0.36 MB
بخشنامه تور ایرانی زاینده رود بزرگسالان آقایان استان اصفهان - شهریور 1398
دریافت فایل File Size: 0.55 MB
بخشنامه تور ایرانی زاینده رود بزرگسالان بانوان استان اصفهان - شهریور 1398
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات هوپس پسر استان اصفهان - شهریور 1398
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان بانوان استان اصفهان - مرداد 1398
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه مسابقات پلی آف انتخابی تیم المپیاد استعدادهای برتر پسران استان اصفهان - مرداد 1398
دریافت فایل File Size: 0.64 MB
بخشنامه مسابقات پلی آف انتخابی تیم المپیاد استعدادهای برتر دختران استان اصفهان - مرداد 1398
دریافت فایل File Size: 0.68 MB
اصلاحیه بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک پیشکسوتان بانوان استان اصفهان - مرداد 1398
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
بخشنامه دور اول مسابقات پیشکسوتان آقایان استان اصفهان- مرداد 1398
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
بخشنامه دور اول مسابقات پیشکسوتان بانوان استان اصفهان- مرداد 1398
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات انتخابی المپیاد استعدادهای برتر دختر استان اصفهان - تیر 1398
دریافت فایل File Size: 0.50 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان آقایان استان اصفهان - تیر 1398
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات انتخابی المپیاد استعدادهای برتر پسر استان اصفهان - تیر 1398
دریافت فایل File Size: 0.50 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک جوانان دختر استان اصفهان - تیر 1398
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک جوانان پسر استان اصفهان - تیر 1398
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور اول مسابقات انتخابی المپباد دختران استان اصفهان - تیر 1398
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
بخشنامه دور اول مسابقات انتخابی المپباد پسران استان اصفهان - تیر 1398
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان دختر استان اصفهان - تیر 1398
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان پسر استان اصفهان - تیر 1398
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک المپیاد استعدادهای برتر دختران استان اصفهان - تیر 1398
دریافت فایل File Size: 0.50 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک المپیاد استعدادهای برتر پسران استان اصفهان - تیر 1398
دریافت فایل File Size: 0.50 MB
بخشنامه مسابقات جام مولای عرشیان - اردیبهشت 1398
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
بخشنامه مسابقات جام بانوی قدسیان - اردیبهشت 1398
دریافت فایل File Size: 0.48 MB
اصلاحیه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک هوپس پسر استان اصفهان- فروردین 1398
دریافت فایل File Size: 0.53 MB
اصلاحیه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نونهالان پسر استان اصفهان- فروردین 1398
دریافت فایل File Size: 0.53 MB
اصلاحیه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک هوپس دختر استان اصفهان - فروردین 1398
دریافت فایل File Size: 0.53 MB
اصلاحیه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نونهالان دختر استان اصفهان - فروردین 1398
دریافت فایل File Size: 0.53 MB
بخشنامه اولین دوره مسابقات جام حذفی آقایان استان اصفهان- فرودین 1398
دریافت فایل File Size: 0.57 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک جوانان پسر استان اصفهان - دی 1397
دریافت فایل File Size: 0.52 MB
اصلاحیه آیین نامه لیگ برتر بزرگسالان آقایان استان اصفهان - فصل 97-98
دریافت فایل File Size: 0.52 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان پسر استان اصفهان - دی 1397
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
آیین نامه لیگ برتر بزرگسالان آقایان استان اصفهان- فصل 98-97
دریافت فایل File Size: 0.52 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان بانوان استان اصفهان- آذر 1397
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات پیشکسوتان آقایان استان اصفهان - آذر 1397
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات پیشکسوتان بانوان استان اصفهان- آبان 1397
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
بخشنامه کارگاه دانش افزایی و بازآموزی مربیگری آقایان - آبان 1397
دریافت فایل File Size: 0.43 MB
بخشنامه کارگاه دانش افزایی و بازآموزی مربیگری بانوان - آبان 1397
دریافت فایل File Size: 0.43 MB
بخشنامه دور سوم مسابقات آزاد و دسته یک هوپس پسران استان اصفهان - آبان 1397
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک جوانان دختر استان اصفهان- مهر 1397
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان آقایان استان اصفهان - مهر 1397
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان دختر استان اصفهان- مهر 1397
دریافت فایل File Size: 0.50 MB
بخشنامه کلاس داوری درجه 3 و درجه 2 بانوان و آقایان- شهریور 1397
دریافت فایل File Size: 0.44 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک جوانان پسر استان اصفهان -شهریور 1397
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان پسر استان اصفهان -شهریور 1397
دریافت فایل File Size: 0.53 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک جوانان دختر - شهریور 1397
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
نتیاج جشنواره همگانی استعدادیابی پارک سپاهان شهر- مرداد 1397
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
اصلاحیه بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک هوپس دختران استان اصفهان- شهریور 1397
دریافت فایل File Size: 0.53 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان دختر استان اصفهان- مرداد 1397
دریافت فایل File Size: 0.53 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک هوپس دختران استان اصفهان- مرداد 1397
دریافت فایل File Size: 0.53 MB
بخشنامه دور اول مسابقات پیشکسوتان بانوان استان اصفهان- مرداد 1397
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
آیین نامه اجرایی جشنواره استعدادیابی استان اصفهان
دریافت فایل File Size: 0.16 MB
بخشنامه جشنواره استعدادیابی استان اصفهان- مرداد 1397
دریافت فایل File Size: 0.47 MB
بخشنامه کلاس مربیگری درجه 3 و درجه 2 آقایان و بانوان- مرداد 1397
دریافت فایل File Size: 0.44 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک هوپس پسران استان اصفهان- تیر 1397
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک و انتخابی تیم هوپس دختر استان اصفهان- تیر 1397
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک و انتخابی تیم نونهالان دختر استان اصفهان- تیر 1397
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک و انتخابی نونهالان پسر- تیر 1397
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان بانوان استان اصفهان- تیر 1397
دریافت فایل File Size: 0.50 MB
بخشنامه مسابقات انتخابی هوپس پسران - تیر 1397
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان آقایان استان اصفهان- تیر 1397
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
اصلاحیه بخشنامه دور اول هوپس و انتخابی پسران- خرداد 1397
دریافت فایل File Size: 0.58 MB
بخشنامه دور اول مسابقات هوپس و انتخابی پسران- خرداد1397
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
تقویم سال 1397
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
مسابقات جام مولای عرشیان- خرداد 1397
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
مسابقات جام بانوی قدسیان - خرداد 1397
دریافت فایل File Size: 0.48 MB
آیین نامه مسابقات لیگ برتر رده های پایه باشگاه های استان اصفهان- اردیبهشت 97
دریافت فایل File Size: 0.52 MB
بخشنامه سمینار و کارگاه استعدادیابی و پدیده پروری تنیس روی میز استان اصفهان- بهمن 1396
دریافت فایل File Size: 0.43 MB
برنامه مرحله برگشت لیگ برتر باشگاه های آقایان استان اصفهان
دریافت فایل File Size: 0.38 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک و انتخابی تیم نونهالان پسر استان اصفهان- شهریور 96
دریافت فایل File Size: 0.59 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک و انتخابی تیم نونهالان دختر- شهریور 96
دریافت فایل File Size: 0.59 MB
اطلاعیه مهم در خصوص الزام اعزام مربی یا سرپرست جهت شرکت در کلیه رویدادهای مسابقاتی تنیس روی میز
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک جوانان پسر- مرداد 96
دریافت فایل File Size: 0.56 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک جوانان دختر- مرداد96
دریافت فایل File Size: 0.56 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان پسر- تیر 96
دریافت فایل File Size: 0.55 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان آقایان- تیر 96
دریافت فایل File Size: 0.55 MB
دستورالعمل اجرایی جشنواره استعدادیابی
دریافت فایل File Size: 0.12 MB
بخشنامه جشنواره استعدادیابی استان اصفهان- تیر 96
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
اصلاحیه بخشنامه کلاس مربیگری بین المللی سطح یک آقایان فدراسیون جهانی- مرداد96
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان بانوان- تیر96
دریافت فایل File Size: 0.55 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک هوپس پسران- تیر96
دریافت فایل File Size: 0.55 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان بانوان- تیر 96
دریافت فایل File Size: 0.55 MB
بخشنامه کلاس مربیگری بین المللی سطح یک فدراسیون جهانی ویژه آقایان- مرداد 1396
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک پیشکسوتان بانوان- تیر 96
دریافت فایل File Size: 0.54 MB
اطلاعیه مهم در خصوص الزام صدور کارت عضویت جهت انجام کلیه فعالیت های مرتبط با تنیس روی میز
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک هوپس دختران- تیر 96
دریافت فایل File Size: 0.55 MB
بخشنامه مسابقات جام رمضان آقایان- خرداد96
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
بخشنامه مسابقات جام رمضان بانوان- خرداد 96
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
بخشنامه کلاس مربیگری بین المللی سطح یک فدراسیون جهانی ویژه بانوان- اردیبهشت 1396
دریافت فایل File Size: 0.46 MB
آیین نامه مسابقات لیگ برتر بزرگسالان آقایان استان اصفهان در سال 1396
دریافت فایل File Size: 0.56 MB
بخشنامه مسابقات قهرمانی نوجوانان پسر شهرستان های استان اصفهان- اردیبهشت 96
دریافت فایل File Size: 0.50 MB
بخشنامه مسابقات قهرمانی نونهالان پسر شهرستان های استان اصفهان- اردیبهشت 96
دریافت فایل File Size: 0.50 MB
بخشنامه مسابقات طرح هوپس پسران- اسفند95
دریافت فایل File Size: 0.55 MB
بخشنامه دور اول مسابقات پیشکسوتان آقایان استان اصفهان- آذر95
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
کارگاه شایع آسیب های شایع تنیس روی میز و بازتوانی
دریافت فایل File Size: 0.44 MB
دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک جوانان دختر استان اصفهان- آبان 95
دریافت فایل File Size: 0.44 MB
دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک جوانان پسر استان اصفهان - مهر 95
دریافت فایل File Size: 0.44 MB
دور اول مسابقات آزاد و دسته یک امید بانوان - مهر 95
دریافت فایل File Size: 0.44 MB
برنامه مرحله برگشت لیگ برتر باشگاه های آقایان استان اصفهان در سال 95- اصلاحیه
دریافت فایل File Size: 0.36 MB
دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک و انتخابی تیم نونهالان دختر- شهریور 95
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
دور اول مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان بانوان- شهریور 95
دریافت فایل File Size: 0.44 MB
بخشنامه کلاس داوری درجه 3
دریافت فایل File Size: 0.44 MB
دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک و انتخابی تیم نونهالان پسر استان اصفهان- مرداد95
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
دور اول مسابقات آزاد ودسته یک امید آقایان استان اصفهان- مرداد95
دریافت فایل File Size: 0.49 MB
دور اول مسابقات آزاد و دسته یک وانتخابی تیم نوجوانان پسر استان اصفهان- مرداد95
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک پیشکسوتان بانوان استان اصفهان- مرداد 95
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک و انتخابی تیم نوجوانان دختر استان اصفهان- مرداد95
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
بخشنامه آزاد و دسته یک و انتخابی تیم جوانان بانوان استان اصفهان - اصلاحیه
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
بخشنامه دور اول آزاد و دسته یک و انتخابی تیم جوانان بانوان استان اصفهان- تیر 95
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
تقویم سال 1395 «اصلاحیه»
دریافت فایل File Size: 0.66 MB
بخشنامه جام مولای عرشیان پیشکسوتان آقایان- تیر 95
دریافت فایل File Size: 0.43 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان پسر استان اصفهان - تیر 95
دریافت فایل File Size: 0.50 MB
بخشنامه دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نونهالان دختر استان اصفهان- تیر 95
دریافت فایل File Size: 0.50 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک نونهالان پسر استان اصفهان- تیر 95
دریافت فایل File Size: 0.50 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک و انتخابی تیم جوانان پسر استان اصفهان- تیر 95
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
بخشامه مسابقات جام مولای عرشیان (ماه مبارک رمضان)- خرداد95
دریافت فایل File Size: 0.43 MB
بخشنامه مسابقات جام بانوی قدسیان (ماه مبارک رمضان) - خرداد 95
دریافت فایل File Size: 0.43 MB
آئین نامه مسابقات لیگ برتر بزرگسالان بانوان و آقایان در سال 95
دریافت فایل File Size: 0.69 MB
بخشنامه کلاس داوری درجه 2
دریافت فایل File Size: 0.44 MB
بخشنامه مسابقات قهرمانی شهرستان های نوجوانان و نونهالان بانوان اصفهان- اردیبهشت 95
دریافت فایل File Size: 0.52 MB
بخشنامه مسابقات قهرمانی شهرستان های نوجوانان آقایان اصفهان- اردیبهشت 95
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه مسابقات قهرمانی شهرستان های نونهالان آقایان اصفهان- اردیبهشت 95
دریافت فایل File Size: 0.51 MB
بخشنامه مسابقات قهرمانی شهرستان های بانوان- اسفند94
دریافت فایل File Size: 0.48 MB
بخشنامه مسابقات قهرمانی شهرستان های آقایان- اسفند 94
دریافت فایل File Size: 0.48 MB
بخشنامه سمینار پیشکسوتان- بهمن 94
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
بخشنامه مسابقات طرح هوپس دختران و پسران- بهمن 94
دریافت فایل File Size: 0.47 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات جوانان آقایان- بهمن 94
دریافت فایل File Size: 0.50 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات بزرگسالان آقایان- بهمن 94
دریافت فایل File Size: 0.50 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات نوجوانان پسر- بهمن 94
دریافت فایل File Size: 0.53 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات جوانان بانوان- بهمن 94
دریافت فایل File Size: 0.50 MB
بخشنامه کلاس مربیگری درجه 3 بانوان
دریافت فایل File Size: 0.39 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات پیشکسوتان بانوان- دی 94
دریافت فایل File Size: 0.37 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات پیشکسوتان آقایان - دی 94
دریافت فایل File Size: 0.37 MB
بخشنامه دور برگشت مسابقات لیگ بزرگسالان آقایان- دی ماه 94
دریافت فایل File Size: 0.40 MB
بخشنامه جدید کلاس مربیگری درجه یک آقایان- آذر 94
دریافت فایل File Size: 0.26 MB
بخشنامه جدید کلاس مربیگری درجه یک بانوان- آذر 94
دریافت فایل File Size: 0.26 MB
بخشنامه دور رفت مسابقات لیگ باشگاه های بزرگسالان آقایان استان- آذر 94
دریافت فایل File Size: 0.41 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک امید آقایان- آبان 94
دریافت فایل File Size: 0.40 MB
بخشنامه دوردوم مسابقات نونهالان آقایان استان- آبان 94
دریافت فایل File Size: 0.45 MB
بخشنامه کلاس مربیگری درجه یک آقایان- آبان 94
دریافت فایل File Size: 0.26 MB
بخشنامه کلاس مربیگری درجه یک بانوان- آبان 94
دریافت فایل File Size: 0.26 MB
بخشنامه مسابقات خردسالان پسر دور دوم- مهر 94
دریافت فایل File Size: 0.40 MB
بخشنامه مسابقات بزرگسالان آقایان دور اول - مهر94
دریافت فایل File Size: 0.34 MB
بخشنامه مسابقات پیشکسوتان بانوان دور اول- شهریور 94
دریافت فایل File Size: 0.39 MB
بخشنامه مسابقات نوجوانان پسر دور اول- شهریور94
دریافت فایل File Size: 0.34 MB
بخشنامه مسابقات نوجوانان دختر دور اول- شهریور94
دریافت فایل File Size: 0.40 MB
بخشنامه مسابقات خردسالان بانوان دور اول- مرداد94
دریافت فایل File Size: 0.44 MB
بخشنامه مسابقات جوانان بانوان دور اول- مرداد94
دریافت فایل File Size: 0.40 MB
بخشنامه مسابقات امید آقایان دور اول- مرداد94
دریافت فایل File Size: 0.40 MB
بخشنامه مسابقات خردسالان پسر دور اول- مرداد94
دریافت فایل File Size: 0.40 MB
بخشنامه مسابقات جوانان پسر دور اول- مرداد94
دریافت فایل File Size: 0.40 MB
بخشنامه مسابقات نونهالان پسر استان دور اول- مرداد 94
دریافت فایل File Size: 0.33 MB
بخشنامه مسابقات نونهالان دختر استان دوراول- مرداد 94
دریافت فایل File Size: 0.33 MB
بخشنامه کلاس مربیگری درجه 3 بانوان
دریافت فایل File Size: 0.36 MB
بخشنامه مسابقات جام رمضان آقایان- تیر ماه 94
دریافت فایل File Size: 0.36 MB
بخشنامه مسابقات جام رمضان بانوان- تیر ماه 94
دریافت فایل File Size: 0.36 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک پیشکسوتان استان اصفهان- خرداد 94
دریافت فایل File Size: 0.39 MB
بخشنامه کلاس داوری درجه یک بانوان- اردیبهشت 94
دریافت فایل File Size: 0.36 MB
بخشنامه دور برگشت مسابقات لیگ باشگاه های آقایان استان اصفهان، اردیبهشت 94
دریافت فایل File Size: 0.36 MB
بخشنامه قهرمانی شهرستان های آقایان استان اصفهان- اسفند 93
دریافت فایل File Size: 0.29 MB
بخشنامه قهرمانی شهرستان های بانوان استان اصفهان- اسفند93
دریافت فایل File Size: 0.29 MB
بخشنامه دور برگشت مسابقات لیگ باشگاه های بزرگسالان بانوان استان اصفهان- اسفند 93
دریافت فایل File Size: 0.25 MB
بخشنامه دور برگشت لیگ نونهالان نوجوانان پسر استان- اسفند 93
دریافت فایل File Size: 0.25 MB
بخشنامه دور رفت لیگ باشگاه های بزرگسالان آقایان استان -بهمن93
دریافت فایل File Size: 0.25 MB
اطلاعیه فوری فدراسیون تنیس روی میز
دریافت فایل File Size: 0.39 MB
بخشنامه کلاس مربیگری درجه یک بانوان- بهمن 93
دریافت فایل File Size: 0.29 MB
بخشنامه دور رفت مسابقات لیگ بزرگسالان بانوان بهمن 93
دریافت فایل File Size: 0.29 MB
بخشنامه دوره بازآموزی مربیان
دریافت فایل File Size: 0.33 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک جوانان دختر- آذر 93
دریافت فایل File Size: 0.35 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک جوانان پسر استان- آذر 93
دریافت فایل File Size: 0.36 MB
بخشنامه کلاس مربیگری درجه 1
دریافت فایل File Size: 0.29 MB
بخشنامه کلاس علوم ورزشی درجه 2- آذر 93
دریافت فایل File Size: 0.35 MB
بخشنامه کلاس علوم ورزشی درجه 3- آذر 93
دریافت فایل File Size: 0.35 MB
بخشنامه اولین دوره مسابقات لیگ نونهالان و نوجوانان پسران استان اصفهان- آذر93
دریافت فایل File Size: 0.29 MB
بخشنامه مسابقات آزادو دسته یک نوجوانان دختر استان- دور اول آبان 93
دریافت فایل File Size: 0.34 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان آقایان- دور دوم آبان 93
دریافت فایل File Size: 0.35 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک جوانان آقایان- آبان 93
دریافت فایل File Size: 0.33 MB
بخشنامه کلاس مربیگری درجه 2 آقایان
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان پسر استان دوراول- مهر ماه 93
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
اصلاحیه بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک خردسالان دختر استان- شهریور93
دریافت فایل File Size: 0.30 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک و انتخابی خردسالان دختراستان - شهریور ماه
دریافت فایل File Size: 0.26 MB
بخشنامه کلاس مربیگری درجه 2 بانوان
دریافت فایل File Size: 0.19 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک امید آقایان- مرداد 93
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک نونهالان دختر استان- مرداد 93
دریافت فایل File Size: 0.28 MB
بخشنامه آزاد و دسته یک نونهالان پسر استان دوردوم- مرداد93
دریافت فایل File Size: 0.36 MB
بخشنامه جام رمضان آقایان تیر 93
دریافت فایل File Size: 0.29 MB
بخشنامه جام رمضان بانوان مرداد 93
دریافت فایل File Size: 0.28 MB
آئین نامه نحوه انتخاب تیم های ملی بانوان و آقایان
دریافت فایل File Size: 0.69 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک و انتخابی نونهالان پسراستان - دور اول خرداد ماه
دریافت فایل File Size: 0.31 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک و انتخابی نونهالان دختراستان - دور اول خرداد ماه
دریافت فایل File Size: 0.32 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان آقایان- دور اول فروردین ماه
دریافت فایل File Size: 0.28 MB
بخشنامه مسابفات قهرمانی شهرستان های استان اصفهان آقایان- اسفند 92
دریافت فایل File Size: 0.24 MB
بخشنامه دور سوم مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان پسر استان- بهمن92
دریافت فایل File Size: 0.32 MB
بخشنامه مسابقات پیشکسوتان آقایان- گرامیداشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی- دی ماه92
دریافت فایل File Size: 0.32 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک امید پسر استان- دی ماه 92
دریافت فایل File Size: 0.36 MB
اصلاحیه بخشنامه مسابقات قهرمانی شهرستان های بانوان- بهمن 92
دریافت فایل File Size: 0.24 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک جوانان پسر استان- دی 92
دریافت فایل File Size: 0.25 MB
بخشنامه مسابقات قهرمانی شهرستان های اصفهان- بانوان دی 92
دریافت فایل File Size: 0.24 MB
بخشنامه دور دوم مسابقات نوجوانان پسر استان- آذر 92
دریافت فایل File Size: 0.31 MB
بخشنامه دور سوم مسابقات نونهالان پسر استان- آذر 92
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه کلاس مربیگری درجه 3 بانوان
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه کلاس داوری درجه 3 آقایان
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه کلاس مربیگری درجه دو
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه کلاس داوری درجه 3 بانوان
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه کلاس داوری درجه 2 بانوان
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه کلاس داوری درجه 2 آقایان
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه تغییر مکان دور س وم مسابقات آزاد ودسته یک بزرگسالان آقایان
دریافت فایل File Size: 0.28 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان دختر
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک بزرگسالان-آقایان- مهر 92
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه آزاد و دسته یک نوجوانان پسر استان- مهر 92
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک جوانان بانوان- مهر 92
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه اصلاحیه کلاس علوم ورزشی مربیگری درجه 2
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه اصلاحیه کلاس علوم ورزشی مربیگری درجه 3
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک نونهالان دختر استان - شهریور92
دریافت فایل File Size: 0.27 MB
بخشنامه برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 در استان اصفهان
دریافت فایل File Size: 0.90 MB
بخشنامه مسابقات آزاد و دسته یک نونهالان پسر استان اصفهان - شهریور 92
دریافت فایل File Size: 0.84 MB
بخشنامه برگزاری کلاس علوم ورزشی مربیگری درجه دو آقایان و بانوان در اصفهان
دریافت فایل File Size: 1.59 MB
بخشنامه برگزاری کلاس علوم ورزشی مربیگری درجه سه آقایان و بانوان در اصفهان
دریافت فایل File Size: 2.72 MB